Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kellz Beauty Attic en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Kellz Beauty Attic

Kellz Beauty Attic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Kellz Beauty Attic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Kellz Beauty Attic melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Kellz Beauty Attic het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Kellz Beauty Attic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

 

Kellz Beauty Attic moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Kellz Beauty Attic

 

4. Betaling

Kellz Beauty Attic vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon. Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen BTW.

Kellz Beauty Attic vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Kellz Beauty Attic voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Kellz Beauty Attic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Kellz Beauty Attic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Kellz Beauty Attic behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6.Geheimhouding

Kellz Beauty Attic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kellz Beauty Attic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Kellz Beauty Attic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kellz Beauty Attic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

 

Kellz Beauty Attic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

Kellz Beauty Attic geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en producten.

 

Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio

- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt

- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

- De cliënt andere producten dan door Kellz Beauty Attic geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tiplijst niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

- De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

- De cliënt jonger dan 18 jaar is.

 

9. Beschadiging en Diefstal

Kellz Beauty Attic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

Kellz Beauty Attic meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Kellz Beauty Attic.

 

Kellz Beauty Attic moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Kellz Beauty Attic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Kellz Beauty Attic en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

 

11. Nail Art

Indien Kellz Beauty Attic een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

 

Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Kellz Beauty Attic. Kellz Beauty Attic mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kellz Beauty Attic het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

 

14.Recht

Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Kellz Beauty Attic en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

15. Leeftijd 

De minimale leeftijd die Kellz Beauty Attic hanteert voor het zetten van kunstnagels is 17 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 17 jaar graag even contact opnemen met Kellz Beauty Attic.

 

16. Levering

Bij een bestelling zal Kellz Beauty Attic ernaar streven om uw pakket binnen 7 dagen naar u te versturen. Mocht dit niet lukken zal Kellz Beauty Attic met u contact opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen. 

 

17. Herroepingsrecht

De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 

Dit is enkel van toepassing bij het afnemen van producten. Bij het afnemen van diensten is het herroepingsrecht niet van toepassing.